Breaking


Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Νὰ σοῦ πῶ τί νὰ κάνουμε μὲ τὶς καινὲς διαβολικὲς ταυτότητες ἢ δὲν σ’ ἐνδιαφέρει;……

Ν σο π τί ν κάνουμε μ τς καινς διαβολικς ταυτότητες  δν σ’ νδιαφέρει;……

Πρῶτον, σκύλλον ποὺ λάσσει [γαυγίζει] μὴν τὸ φοβᾶσαι λέγει ἡ παροιμία. Καὶ γιὰ πολλὰ ἔτη οἱ Ἕλληνες ἀπὸ λάξιμον τίποτε ἄλλον, συνάμα: τὰ πολλὰ λόγια εἶναι φτώχεια….

Μία λύση εἶναι νὰ τοὺς σπάσουμε στὸ ξύλο καὶ νὰ τὰ σπάσουμε ὅλα, πὲς τὸ πραξικόπημα, πὲς τὸ ἐπανάσταση, πὲς τὸ ἀγῶνα, πὲς τὸ ξεσηκωμό, πὲς τὸ ἀλητεία, πὲς τὸ ἀντίδραση ἱερὰς παρακαταθήκης, δὲν ἔχει σημασία ἢ μᾶλλον ἔχει, τὸ θέμα εἶναι ἐὰν μᾶς συμφέρει ἢ ὄχι καὶ ἐὰν εἶναι δίκαιο ἢ ὄχι. Ἐὰν αὐτὸ δὲν τὸ θεωρεῖς δίκαιο τότε δὲν πᾶς καλά, εἶσαι μὲ τὸ ἄδικο, εἶσαι στὸ κόλπο, τὰ οἰκονομάς, εἶσαι δειλός, εἶσαι ἐξεχαρβαλωμένος πνευματικὰ καὶ ἀξιοπρεπικά….

Δεύτερον, ἡ λέξη ταυτότητα σημαίνει ταυτοποίηση, ταυτόσημο, ταυτοπραξία…. Ἔτσι σοῦ εἶπαν ! Ἡ λέξη ταυτότητα σημαίνει τὸν ἴδιο σου τὸν ἑαυτόν ! Ἂς τὸ ποῦμε ταύτου ὀντότητα ἢ καὶ ἑαυτοῦ ὀντότητα ἢ καὶ αὐτοῦ ὀντότητα !

Κατὰ συνέπεια, ὁποιοδήποτε κωλόχαρτο ἢ κωλόκαρτο δὲν εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωντανὴ ὀντότητα σου !

Παλαιότερα σοῦ εἶπα ὅτι σὲ ἔμαθαν νὰ μὴν γνωρίζεις τὶς λέξεις καὶ ταυτόχρονα νὰ νομίζεις ὅτι τὶς γνωρίζεις, καὶ σὲ αὐτὸν συμβάλλουν διδασκάλοι, γλωσσολόγοι, γονεῖς, γραφειοκράτες, ὅλοι στὸ κόλπο ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους !

Ὅταν γνωρίζεις τὶς λέξεις ἀληθινὰ γνωρίζεις τὴν ἀλήθεια ἀληθινά , ἀλλὰ ἐσὺ ὅταν τὰ ἔλεγα γελοῦσες ἢ ἔπινες καφέ, μαστούρα, σαλάτα τοῦ Καίσαρος τῷ καίσαρι….

Τρίτον, ὑπάρχει τὸ βουνό, τὸ ψάρεμα, ψάρεμα καὶ βουνὸ μαζύ, ἔρημος, κρυψῶνες, φυγὴ σὲ ζοῦγκλες, ἀντοχὴ ἐκεῖ ποὺ εἶσαι καὶ ὅσον ἀντέξεις χωρὶς νὰ ἀπωλέσεις ψυχή !

Σοῦ εἶχα πεῖ ὅτι ἡ μάχη θὰ δοθεῖ στὸ ἐὰν θὰ σώσεις καὶ ἐπιβιώσεις πάσῃ θυσίᾳ το σῶμα ἢ θὰ σώσεις καὶ ἐπιβιώσεις πάσῃ θυσίᾳ την ψυχή. Πάσῃ θυσίᾳ το σῶμα σημαίνει θυσιάζεις καὶ τὴν ψυχή, πάσῃ θυσίᾳ την ψυχὴ σημαίνει θυσιάζεις καὶ τὸ σῶμα. Δὲν μπορεῖς νὰ σώσεις ἀμφότερα ποὺ στὴν μάχη αὐτὴν θὰ εἶναι διχασμένα καὶ ἀντιστρατηγημένα, ἀμφότερα νὰ σὲ καλοῦν νὰ σώσεις αὐτὸ καὶ ὄχι τὸ ἄλλο !

Δὲν μπορεῖς νὰ σώσεις καὶ τὸν σκύλλον καὶ νὰ συγκρατήσεις καὶ τὸ ψωμὶ γερόν, ἐκτὸς ἂν κάνεις Θαύματα, ἐσὺ μωρὲ δὲν κάνεις κἂν προσευχὴ ἐννέα λέξεων καὶ θὰ κάνεις Θαύματα; Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ Θεοῦ ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλόν, τὸ πὲς καμμία φορά;

Στὸ μυαλό σου ὑπάρχει ἡ ὑποψία ὅτι δὲν ὑπάρχει ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ὑποψία ὅτι μὲ τὸ νὰ δεχθεῖς τὸ χάραγμα δὲν χάνεις τὴν ψυχή. Αὐτό σου τὸ λένε ἐπίσης αὐτοὶ ποὺ σοῦ προτείνουν τὸ χάραγμα !

Ἡ ὑποψία εἶναι ὑποψία, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ πειρασμός, κακὸς λογισμός. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὴν ὑποψία θὰ τὴν κάνεις πράξη, ὑπογράφεις ὅτι ἀρνεῖσαι τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς. Ἀρνεῖσαι ὅτι εἶναι φυσημένο πνεῦμα Θεοῦ καὶ ἀρνεῖσαι νὰ Τοῦ τὸ παραδώσεις σῶον καὶ ἀβλαβήν, καὶ τὸ χείριστον τὸ παραδίδεις καὶ τὸ ἀνταλλάσσεις μὲ τὴν ψευδοταυτότητα, τὴν ψευδοχαρτοταυτότητα, τὴν ψευδοκαρτοταυτότητα.

Δηλαδή, πηγαίνεις στὸν μπακάλη ποὺ λέγεται διάβολος καὶ τοῦ δίδεις ψυχὴ γιὰ νὰ πάρεις καρπούζι !

Σοῦ εἶπαν ὅτι τὸ νέον χρήμαν θὰ εἶναι ἠλεκτρονικό, ὄχι, δηλαδὴ καὶ ναὶ καὶ ὄχι, δηλαδὴ τὸ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα εἶναι ἡ μονάδα μέτρησης καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ λίμνη καὶ ἀγωγὸς γιὰ τὸ ἀληθινὸ χρῆμα ποὺ θὰ πληρώνεις. Βασικὰ μᾶλλον μία φορὰ θὰ πληρώσεις καὶ θὰ ἐξοφλήσεις ἀλλὰ δὲν θὰ στὸ ποῦνε γιὰ νὰ μὴν τὸ γνωρίζεις καὶ κάνεις καμμία μανούβρα σὺ ἢ ἄλλος !

Τί ἐννοῶ; Πληρώνεις μὲ ψυχή, πωλεῖς ψυχὴ γιὰ νὰ πάρεις ψωμί !

Θὰ τὸ ποῦμε καὶ ἄλλως πὼς γιὰ νὰ τὸ κατανοήσεις. Ἀσποῦμε ὅτι πηγαίνεις στὸν μαννάβη καὶ θέλεις νὰ ἀγοράσεις λάχανα. Γνωρίζεις ὅτι ὁ μαννάβης μέχρι χθὲς πωλοῦσε μόνον μὲ ἐβρό, σήμερα ὅμως σοῦ λέγει: γιὰ νὰ σοῦ δώσω λάχανα θέλω τὸ αἷμα καὶ τὸ σῶμα σου !

Καὶ τοῦ ἀπαντάεις μὲ ἔκπληξη ὀργῆς καὶ θυμοῦ: πᾶς καλὰ ρέ; Καὶ τί θὰ κάνω τὰ λάχανα ἅμα χάσω τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα μου; Ἀφοῦ τὰ λάχανα τὰ χρειάζομαι γιὰ νὰ διατηρήσω τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα μου !

Αὐτὸς ἐπιμένει, ἐσὺ σκέφτεσαι μὲ λόγια μάρκεντινγκ ἤτοι ἐπαγγελματικῆς παγαποτιὰς ποὺ ἀκοῦς ἀπὸ διαφημίσεις καὶ λὲς στὸν μαννάβη: πρῶτα δῶσε μου τὰ λάχανα καὶ ὕστερα κόψε μου τὸ κεφάλι, σύμφωνοι;

Σύμφωνοι ἀπαντάει μὲ ὕφος στυγνοῦ συγκρατημενότυφου ἐπιχειρηματία.

Τώρα θὰ στὸ εἰπῶ διαφορετικά, ἂν τὸ σῶμα σου εἶναι λάχανα καὶ ἡ ψυχή σου τό [ἀληθὲς] σῶμα σου, ποῖον θὰ ἐπιλέξεις;

Θὰ τὸ ποῦμε καὶ ἄλλως πώς. Ἐὰν πάρεις τὴν ψευδοταυτότητα θὰ ὑπογράψεις καὶ ὑποβράσεις τὴν μεταστροφὴ καὶ μετάλλαξη σοῦ μεταϋποπαραψευδάνθρωπο, ἀφοῦ θὰ ὑπογράψεις τὴν μετάβαση σου ἀπὸ ζωντανὴ ἐλεύθερη ταυτότητα ὀντότητα σὲ ψευδοταυτότητα, εἶναι ὡσὰν νὰ αὐτοκτονεῖς ἐνῶ εἶσαι ἀκόμη ζωντανός !

Καὶ πάρα πέρα, εἶσαι μὲ τὴν ἰδέα ὅτι αὐτοὶ οἱ διεθνεῖς ἐγκληματίες ὅλων τῶν ἐποχῶν μόλις ἐλέγξουν τὸ σῶμα σου μὲ ραδιοκύματα, μὲ ἠλεκτροχρήματα, μὲ πτωχοποίηση, μὲ τροφοδοσία [ἔβαλαν ὅριο καὶ φόρο στὶς ὄρνιθες γιὰ νὰ μὴν ἔχεις ἀρκετὰ ὠὰ νὰ ζήσεις], μὲ ἀπαγορεύσεις βῆμα τῷ βήμασι γιὰ νὰ νὰ λιμοκτονήσεις καὶ λοιμοκτονήσεις [πεῖνα καὶ ἐμβολιοπανδημίες ἀσποῦμε καὶ σὺν τὰ ἄλλα] θὰ σοῦ κάνουν ἔστω καὶ ἕναν καλὸν ποὺ νὰ εἶναι καλὸν γιὰ ἐσένα;

Συναινεῖς μὲ τὴν ἐξαφάνιση σου ὡς ζωή, συναινεῖς μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ἀξιοπρέπειας σου, συναινεῖς μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ψυχῆς σου καὶ ἀκόμη τὸ σκέφτεσαι ὅτι μπορεῖ νὰ εἶσαι ὑπερβολικὸς καὶ οἱ διασῶτες τῆς ἄρνησης Ἀντίχριστου καὶ 666 παραφουσκωμένοι;

Καλὰ ρέ, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γεννήθηκες σὲ πηδοῦν καὶ τώρα ἔχεις ἀμφιβολίες ἂν θὰ σὲ ξανὰ πηδήξουν καὶ ἐὰν ἔχουν σχέδιον τελεσίγραφου καὶ τελεσφορικοῦ ψυχοπηδήματος καὶ ζωοπηδήματος;

Ἐντάξει τὸ ἔχω ἀντιληφθεῖ, ἔχεις μαγευτεῖ, γοητευτεῖ, μεθύσει, μαστουρώσει, παρακμάσει, ἀναισθητοποιηθεῖ μὲ τὰ ΠΟΛΥΚΟΣΜΙΚΑ ΝΑΖΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ !

ΩΡΑΙΑ ΩΡΑ ΝΑ ΣΕ Φάει Ὁ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕΣ…..

Κατὰ τ΄ ἄλλα καυχιέσαι καὶ δειλοαπειλεὶς φοβιτσιάρη ὅτι εἶσαι ἀπόγονος τῶν Σφαγέων Ἑλλήνων !

Ναὶ ρέ, Σφαγέων Ἑλλήνων διότι Ἕλληνες Σφαγεῖς καὶ Μάρτυρες Θεοῦ σὲ ἔσωσαν. Ὁ Νικηταρὰς ὁ Τουρκοφάγος καὶ ὁ Λεωνίδας ὁ Περσοφάγος σὲ τί διάφεραν ;

Λὲς θὰ τοὺς πηδήξεις ἀλλὰ νὰ σφάξεις φοβᾶσαι καὶ δὲν ἔχεις ἰσχυρὸν ἧπαρ ἀντοχῆς, οὔτε ἀντοχὴ Μάρτυρα μέχρι τέλους, νὰ ἀξιωθεῖς αἰώνια ζωή. Τελικὰ σοῦ ἔμεινε ἡ φιγούρα τῆς Ἱστορίας !

Οὔτε τὸ μὲν οὔτε τὸ δὲ εἶσαι, κουραπιὲς εἶσαι ποὺ τὸν πάτησε μία ταξιαρχία ἐλεφάντων ἐπάνω σὲ κωμμόλιθον καὶ ἔγινες κονίσμα ποὺ τὸ σκόρπισε τὸ σπούρτισμα τῶν πατούσων τῶν θηρίων !

Λοιπόν, βλέπω νὰ τὸ πῆρες ἀπόφαση, χάραγμα καὶ κόλλαση, ἐπειδὴ φοβᾶσαι νὰ ἀντισταθεῖς στὰ εἴδωλα σου ποὺ μὲν κατηγορεῖς ἀλλὰ δὲ μυστικὰ λατρεύεις καὶ ὑπακούεις ! Αὐτὸς εἶσαι; Αὐτὸς θέλεις νὰ παραμείνεις;…..

Ὅπως ἄντεξες τὴν μπόρα τῶν ἐμβολίων ἄντεξε καὶ τὴν μπόρα των ψευδοταυτότητων σὲ ἕνα σκατόχαρτο πλαστικῆς χάρτας [κάρτας]…. Ἀφοῦ τὸ ἤξερες ὅτι θὰ ἔρθει αὐτὸς ὁ Κακὸς Χειμῶνας, στὸ εἶπε ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ σὺν αὐτὸν χιλιάδες ἄλλοι…..

Μπόρα εἶναι θὰ περάσει ἢ θὰ σὲ περάσει στ’ ἀνάθεμα τῶν αἰώνιων βασάνων γιὰ τὴν αἰσχρὴ ἰδιοτελικὴ ἄρνηση σου Τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ψυχῆς σου…..

Ψυχὴ καὶ Χριστὸν νὰ βαστάξετε ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ τίποτε δὲν θὰ πάθετε, κατάληγε…..

Θέλεις νὰ σοῦ κόψουν τὴν κεφαλὴ τοῦ σώματος ἢ τὴν κεφαλὴ τῆς ψυχῆς;…..

Τὸ πῶς θὰ λειτουργεῖ ἡ ψευδοταυτότητα ἢ καὶ ἀντικατάσταση τῆς ψυχοσωματικῆς αὐτοταυτότητας σου μὲ τὸ ξένο σῶμα ποὺ καλεῖται ταυτότητα καὶ εἶναι νεκρὴ ψευδοταυτότητα, σοῦ ἐξήγησα προσφάτως σὲ ἄρθρον καὶ παλαιότερα, θὰ ἐπανέλθουμε, ἀλλὰ δεῖξε λίγο τσαγανό, ἀξία, σεβασμὸ στὰ Θεῖα καὶ αὐτοσεβασμό…..

Ποῖος σέβεται τὸν ἑαυτόν του ὅταν δὲν σέβεται Τὸν Θεόν; Ποῖος σέβεται τὸν ἑαυτόν του ὅταν δὲν σέβεται τὸν πατέρα ἢ τὸ εὐεργέτη του;

Ξέρεις ποῦ χρωστάεις; Σὲ κανένα, παρὰ μόνον στὸν Θεόν, ἀρκεῖ νὰ ἐφαρμόσεις μὲ ἀξιοπρέπεια σοβαροῦ δικαίου τὸ Πάτερ Ἡμῶν, τὸ ἔχεις διαβάσει καὶ ἐὰν ναὶ τὸ ἔχεις κατανοήσει;…..

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου